Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2017/2018

24. 1. 2017

Vážení rodiče,

se změnou školského zákona účinnou od 1. ledna 2017 se mění termín zápisu na období 1. - 31. dubna. Na naší škole proběhne zápis 12.dubna od 14:00 do 17:00 hodin.   S tím souvisí i druhá významná změna. Pokud budete uvažovat o odkladu povinné školní docházky, budete muset potřebné dokumenty doložit v období zápisu  (nejpozději do 31.5.2017). Zajistěte si proto termín v pedagogicko-psychologické poradně v dostatečném předstihu.

 Informace k zápisu

1)  Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé

b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD

c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

2)   Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do střížovské školy jsou stanovena kritéria. Pokud přesáhne zájem počet volných míst (pro šk.rok 2017/18 můžeme přijmout maximálně 14 žáků), bude nadále vycházeno ze součtu bodového hodnocení a následného pořadí sestaveného podle získaných bodů (sestupně).

     1.      Trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy: 6 bodů

     2.      Dítě navštěvuje MŠ Střížov: 2 body

     3.      Sourozenec dítěte navštěvuje ZŠ nebo MŠ Střížov: 2 body

     4.      Ostatní zájemci: 1 bod

 

K vlastnímu zápisu si s sebou přineste:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání (lze vyplnit při zápisu – podpisy obou zákonných zástupců nutné)
  • případně potvrzení o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018  a vyplněnou žádost o odklad

 3)        Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

Jak postupovat: Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí a formulář žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložen doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!!

Potřebné formuláře si můžete předem stáhnout z internetových stánek školy. Najdete je v sekci Dokumenty ke stažení.                  Mgr.Bc.Kateřina Míčková Lišková, ředitelka školy