Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2018/2019

20. 2. 2018

Zápis do 1.ročníku ZŠ Střížov pro školní rok 2018/2019

 

1. TERMÍN:  

Den:   3. dubna 2018

Čas:   14:00 – 18:00 hodin

2. VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

 •  dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

3. VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

4. ORGANIZACE ZÁPISU:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určený den v době od 14:00 do 18:00 hodin,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,
 • zápis je rozdělen na formální část a motivační část (max. 60 minut)
 • při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce potřebné tiskopisy (může přinést vyplněné, lze stáhnout z webových stránek školy),
 • u zápisu je přítomna ředitelka školy;
 • motivační část zápisu vedou pedagogové.

 5. KRITÉRIA PŘIJETÍ:

 • přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Střížov;
 • další kritéria nejsou stanovena; pro školní rok 2018/2019 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy;
 • v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den a hodinu;
 •  losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují; losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti předsedy školské rady a starosty Obce Střížov;
 • zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den na webových stránkách školy;
 • o průběhu losování bude pořízen protokol.

 6. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).
 • Obdrží Desatero rodičům.

7. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).
 • Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

8. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji- škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV  a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 • u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

9. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky,
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

3. Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

4. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

6. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2018 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

7. Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

8. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

9. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

11. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • a) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střížov a rozhoduje o něm KÚ JČK.
 • e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!

 Proč?

 • vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce)
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit:-)